Moonlight Portofino Tuxedo

  • Moonlight (Diamond White) Portofino by Savvi Black Label
  • Slim Fit
  • 100%  Polyester
  • Ivory Pick Stitched Peak Lapel
  • One Ivory Button – Side Vents
  • Ivory Satin Besom Pockets
  • Style 544

 Slim Fit